دوشنبه 29 آبان 1396 - 01 ربيع الأول 1439
 منوی اصلی
 
  بيمه حوادث دانشجويي
 كليه دانشجويان شاغل بتحصيل تمام مقاطع طبق دستورالعملهاي مربوطه مشمول بيمه حوادث دانشجويي قرارمي گيرند كه اين قرار داد براسا س آيين نامه هاي هر سال تحصيلي تمديد مي گردد .
 
اوقات شرعی