واحد سازمانی
نام کارمند :حبیب نام خانوادگی:قاضی زاده
سمت سازمانی :کارشناس مسئول تربیت بدنی شماره تماس :04133351722