واحد سازمانی
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:جمالی
سمت سازمانی :کارشناس تربیت بدنی , مدیر تربیت بدنی شماره تماس :04133369696