واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:رحمتی غازانی
سمت سازمانی :رئیس اداره امور خوابگاهها شماره تماس :04133378652