واحد سازمانی
نام کارمند :ایوب نام خانوادگی:اندبیلی
سمت سازمانی :مسئول روابط عمومی وتکریم ارباب رجوع شماره تماس :04133378649
پست سازمانی: کارشناس فرهنگی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی
مسئول امور قراردادها

تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :