واحد سازمانی
نام کارمند :ملکه نام خانوادگی:علمی
سمت سازمانی :کارشناس خدمات رفاهی شماره تماس :04133359473
پست: کارشناس امور دانشجویی
رشته تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت آموزشی

تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :