واحد سازمانی
نام کارمند :فرحناز نام خانوادگی:سلمانیان
سمت سازمانی :کارشناس خدمات رفاهی شماره تماس :04133359473
پست سازمانی: کارشناس خدمات رفاهی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت آموزشی