واحد سازمانی
نام کارمند :موسی نام خانوادگی:طاهری
سمت سازمانی :کارشناس خدمات رفاهی شماره تماس :04133359473
عنوان پست سازمانی: کارشناس خدمات رفاهی
مدرک تحصیلی: لیسانس