واحد سازمانی
نام کارمند :شهریار نام خانوادگی:پاهنگ
سمت سازمانی :رئیس اداره رفاه شماره تماس :04133359473
عنوان پست سازمانی : رئیس اداره رفاه دانشجویی
مدرک تحصیلی: لیسانس