واحد سازمانی
نام کارمند :وحیده نام خانوادگی:هاشم زاده
سمت سازمانی :متصدی اموردفتری شورای انظباطی شماره تماس :04133378650
مدرک تحصیلی: دیپلم
عنوان پست: متصدی امور دفتری