واحد سازمانی
نام کارمند :جواد نام خانوادگی:ناعمی
سمت سازمانی :رئیس اداره تغذیه شماره تماس :04133347020
مدرک تحصیلی: لیسانس تغذیه و رژیم درمانی
پست سازمانی: کارشناس اداره امور تغذیه_ رئیس اداره امور تغذیه