واحد سازمانی
نام کارمند :قربانعلی نام خانوادگی:عباسی
سمت سازمانی :حسابدار شماره تماس :33355953