واحد سازمانی
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:طهماسبی
سمت سازمانی :حسابدار شماره تماس :