واحد سازمانی
نام کارمند :پرویز نام خانوادگی:گلی پور
سمت سازمانی :کارشناس تغذیه شماره تماس :33364677