واحد سازمانی
نام کارمند :سید مهدی نام خانوادگی:آذری وند
سمت سازمانی :مسئول سلف و سرویس شماره تماس :34799660