واحد سازمانی
نام کارمند :قاسم نام خانوادگی:اصلانی
سمت سازمانی :مسئول خوابگاههای متاهلین شماره تماس :04133378652