واحد سازمانی
نام کارمند :عزیزه نام خانوادگی:رسولی
سمت سازمانی :مسئول خوابگاههای دختران شماره تماس :04133348572