واحد سازمانی
نام کارمند :میرجیرائیل نام خانوادگی:میرستارزاده
سمت سازمانی :مسئول خوابگاههای پسران و مجتمع شهدای دانشگاه شماره تماس :04133378652