واحد سازمانی
نام کارمند :فریبا نام خانوادگی:پورحسن
سمت سازمانی :مسئول خوابگاه قدس شماره تماس :33377793