واحد سازمانی
نام کارمند :فرزانه نام خانوادگی:شیری
سمت سازمانی :مسئول خوابگاه فجر شماره تماس :34438490