واحد سازمانی
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:فرشباف
سمت سازمانی :سرشیفت خوابگاه شماره تماس :35446777