واحد سازمانی
نام کارمند :غلامرضا نام خانوادگی:نوروزی
سمت سازمانی :سرشیفت خوابگاه شماره تماس :35446777