واحد سازمانی
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:حامدصبحی
سمت سازمانی :متصدی امور دفتری شماره تماس :