واحد سازمانی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:تقی زاده
سمت سازمانی :رئیس امور مالی شماره تماس :33355953