واحد سازمانی
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:نقی زاده
سمت سازمانی :حسابدار شماره تماس :33355953