واحد سازمانی
نام کارمند :اسمعلی نام خانوادگی:عمرانی
سمت سازمانی :سرپرست اداره تدارکات , مسئول امور قراردادها شماره تماس :04133378649