واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:نظری
سمت سازمانی :قائم مقام معاون دانشجوئی و فرهنگی , مدیر امور دانشجوئی شماره تماس :04133363766