واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:رشتبران
سمت سازمانی :کارشناس IT شماره تماس :04133357209