واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:واعظی
سمت سازمانی :مسئول انبار شماره تماس :04133378649