واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:صبوری
سمت سازمانی :مسئول انبار شماره تماس :