واحد سازمانی
نام کارمند :حمید نام خانوادگی:عباسی
سمت سازمانی :مسئول انبار شماره تماس :