واحد سازمانی
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:مونس خواه
سمت سازمانی :متصدی تدارکات شماره تماس :04133378649