واحد سازمانی
نام کارمند :کریم نام خانوادگی:آسی
سمت سازمانی :کارشناس IT , مسئول اتوماسیون تغذیه شماره تماس :04133357209