دوشنبه 11 فروردين 1399 - 05 شعبان 1441
 منوی اصلی
 
  راهنمای اتوماسیون تغذیه
 

نحوه استفاده از سيستم اتوماسيون :


1) افزايش اعتبار :


دانشجومي بايست جهت افزايش اعتبار و همچنين تصحيـح اطلاعات به دستگاه افزايش اعتباركه در جوار ژتون فروشي تعبيه شده مراجعه و با كشيــدن كارت تغذيه خود درآن دستگاه و ظهور مشخصات دانشجو دركامپيوتر وجه نقد خود رابه اپراتور پرداخت نمايد تا به حساب دانشجو واريز گردد.

2) رزرواسيون:


دانشجو پس از پراخت وجه و يا در صورت داشتن وجه در حساب خود مي تواند به دستگاه رزرو ژتون مراجعه نمــــوده و ابتدا كارت تغـــذيه خود را در دستگاه كشيده، سپس دستگاه كارت وي را شناسايي نموده و شماره دانشجويي و اعتبار او را روي صفحه نمايش خود نشـان مي دهد. در اين حالت چراغهاي ناهـــار و شامي كه امكـــان رزرو آنها مي باشد شروع به چشمك زدن مي نمايد. در حالت عادي چراغ يك هفته بعد روشن مي باشد به اين معني كه دانشجو مي تواند ژتونهاي شام و ناهار هفته بعد خود را رزرو نمايد. جهت رزرو غذاهاي 2 و يا 3 هفته بعد ابتدا مي بايست كليدهاي دو هفته يا سه هفته بعد را فشار داده و سپس ژتونهاي ناهار و شــــام را انتخاب نمائيد. دانشجو مي بايست پس از آنكه ژتونهاي خود را انتخاب نمود دگمه تاييد را فشار دهد تا اطلاعات در كامپيوتر ثبـت گردد. با زدن دگمه انصراف هيچگونه تغييري در رزرو و يا عدم رزرو ژتون اتفاق نيفتاده و آخــرين تغييري كه قبلاً در خريد ژتون اعمال شده باقي خواهد
ماند . دانشجو مي تواند تا پايان هفته جاري ژتونهاي ناهار و شــام هفته بعد را تغيير و يا تمامي آنهار را پس دهد و يا چنانچه تمايل داشته باشد دوباره آنها را رزرو نمايد.

3 ) دريافت غذا :

دانشجو مي بايست جهت دريافت غذا به محل توزيع غذا مراجعه و به دستگاهي كه در آنجا نصب گرديده كارت اعتباري خودرا در آن كشيده و چنانچه از هفته قبل براي آنروز ژتون رزرو نموده باشد دستگاه با نواخت ملودي ، صحت رزرواسيون او را اعلام نموده و دانشجو مي تواند غذاي خود را دريافت دارد.

تذکر:


- دانشجو مي بايست از يك هفته قبل نسبت به رزرو ژتونهاي هفته آتي خود اقدام نمايد.


- آن عده از دانشجوياني كه به عللي موفق به رزرو ژتون براي هفته جـــاري نشده اند ميتوانند از خدمات روز فروش سلف سرويسها استفاده نمايند.


- كارت تغذيه كامپيوتري دائمي بوده و دانشجو مي بايـــست در جهت حفظ و نگهداري آن تا زمان فارغ التحصيلي نهايت دقت را داشته باشد.

-صدور كارت تغذيه المثني تابع شرايط و مقررات مخصوص به خود مي باشد.

مزاياي سيستم اتوماسيون

-حذف ژتونهاي كاغــذي و هزينه هاي مربوط به آن

-بكارگيري نيروي انساني كمتر و حذف هزينه هاي مربوط به آن

-حذف سوءاستفاده افراد سود جو و ضرر و زيان احتمالي كه از اين طريق ايجاد ميگردد.

-ارتقاء راندمان كاري سلف سرويسها