دوشنبه 11 فروردين 1399 - 05 شعبان 1441
 منوی اصلی
 
  معرفی مدیریت فرهنگی
  

معرفي:

 

رسالت مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه:

 

مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشكي تبريز مفتخر است كه در دانشگاهي كه با پيشينه ممتاز علمي و قدمت تاريخي و خدمات برجسته و اثرگذار فرهنگي در سطح كشور فعاليت مي‌كند.

اين مديريت با بهره‌گيري از كادر متعهد و كارآمد و با توسعه, تقويت و مشاركت نهادهاي دانشجويي و نيز تنظيم مناسبات خود با ساير نهادهاي فرهنگي دانشگاه در راستاي توسعه و توليد فرهنگي بر مبناي آموزه‌هاي اسلامي تلاش مي‌نمايد.

احترام و توجه به نيازها و مطالبات فرهنگي, اجتماعي و سياسي دانشجويان و جلب مشاركت همه جانبه آنها بعنوان مشتريان اصلي سيستم و نيز ترويج فرهنگ و روحيه دانش‌اندوزي, تحقيق و پژوهش در فضايي آكنده از رحمت و عطوفت اسلامي از جمله ارزشهاي بنيادين اين مديريت مي‌باشد.

ايجاد بستري مناسب براي شكوفايي استعدادهاي دانشجويان و نيز ارائه آموزش‌هاي لازم جهت دانشجويان كارآمد و با مهارت براي ورود به عرصه اجتماع و ارتقاء سطح جامعه‌پذيري و مسئوليت‌پذيري دانشجويان از مهمترين اولويت‌هاي كاري اين مديريت مي‌باشد.

اين مديريت بر ايجاد تعامل منطقي با دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي ساير ملتها تاكيد مي‌ورزد و از اين رهگذر با استفاده از ره‌يافتهاي ساير جوامع در توسعه و وتعميق فرهنگي داخلي از يك سو و از سوي ديگر در صدور فرهنگ و هويت اسلامي و ملي تلاش مي‌كند.

با توجه به ارزشهاي سازماني حاكم بر حوزه مديريت فرهنگي دانشگاه و اقتضاي يك برنامه‌ريزي علمي و اصولي, وضعيت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه و نيز اثربخشي فعاليتهاي صورت گرفته، به صورت مستمر در اين مديريت ارزيابي مي‌شود .