شنبه 5 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  برنامه مشاوره خوابگاهها
  

مشاور در خوابگاههاي دانشجويي:

اداره مشاوره دانشجويي به منظور سهولت دسترسي دانشجويان به مشاورين در ساعات غيراداری،درسي و جلوگيري از اتلاف وقت دانشجويان اقدام به برنامه ريزي براي انجام خدمات مشاوره در خوابگاههاي دانشجويي نموده است كه:

خدمات مشاوره اي در خوابگاههاي ( خواهران و برادران )

خدمات مشاوره اي دركليه خوابگاههاخواهران وبرادران ازساعت 17 الي 19عصربه ترتيب ذيل ارائه مي گردد.

حضور مشاور در خوابگاه كوثر خواهران

حضور مشاور در خوابگاه فجر خواهران

حضور مشاور در خوابگاه برادران گلستان و بوستان روزهاي شنبه و دوشنبه و چهارشنبه