سه شنبه 30 مرداد 1397 - 09 ذو الحجة 1439
 منوی اصلی
 
  كار ساعتي دانشجويي
 

كارساعتي دانشجويي بر اساس نياز مراكز دانشگاهي د ر واحد هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز در قالب استفاده از توانمندي هاي دانشجويان و. به منظور پربارنمودن اوقات فراغت و كسب تجربه در حيطه فعاليتهاي دانشگاه تحت نظر مسئولين واحد هاي ذيربط تعريف گرديده به نحوي كه هيچگونه تعهد شغلي براي افراد ايجاد نمي نمايد .

حق الزحمه هرساعت كاردانشجويي براي مقاطع كارشناسي و پايين تر 8000 ريال و

حق الزحمه هرساعت كاردانشجويي براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري10000 ريال مي باشد .

دانشجويان مي بايستي درخواست خود را به معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه ارائه نمايند .

 
اوقات شرعی