سه شنبه 30 مرداد 1397 - 09 ذو الحجة 1439
 منوی اصلی
 
  وام بيمه
 

به دانشجويان دوره‌ روزانه (به استثناي مقاطع تخصصي و ph.D ) با رعايت ضوابط و در چارچوب مقررات قانون و آيين‌نامه‌هاي بيمه همگاني وام بيمه پرداخت‌مي‌شود.

دانشجويــان متأهل مرد مي‌توانند از وام بيمه بابت افراد تحت تكفل(همســر و فرزنــدان ”حداكثر3فرزند”) استفاده‌ نمايند.

مدت قرارداد بيمه حداكثر يك سال و مبلغ ماهيانه به‌ ازاي هر نفر در سال جاري94000 ريال مي‌باشد.

تبصـره- دانشجويان شبانه درصورتي مي‌توانند از وام بيمه صندوق رفاه استفاده‌نمايند كه 50% سهم دانشگاه را شخصاً پرداخت‌كنند.(جهت اقدام و اخذ راهنمايي به كارشناسان امور دوره هاي شبانه مراجعه گردد )

بيمه خدمات درماني

دانشجويانيكه به نحوي تحت شمول بيمه درماني نباشند با ارائه درخواست به اموردانشجويي دانشكده خود مي توانند از داشتن دفترچه بيمه خدمات درماني در طول تحصيل بهره مند گردند.

شرايط و زمانبندي صدور دفاتر بيمه خدمات درماني دانشجويي از طريق اموردانشجويي دانشكده هاي محل تحصيل دانشجو اعلام و دانشجويان صرفابا مراجعه به اتاق امور دانشجويي دانشكده مي توانند نسبت به اين امراقدام نمايند . هزينه هاي قرارداد براساس اعلام نرخ حق بيمه از طرف هيئت وزيران محاسبه و 50 درصد آن بصورت وام بيمه - از طرف دانشجو - از صندوف رفاه دانشجويان وزارت به اداره بيمه پرداخت و 50 درصد باقي از طرف دانشـــــــــگاه قابل پرداخت پرداخت مي باشد.