سه شنبه 30 مرداد 1397 - 09 ذو الحجة 1439
 منوی اصلی
 
  وديعه مسكن
 

‌ وديعه‌مسكن به دانشجويان متأهل دوره روزانه كه در محل سكونت خانواده نبوده و يا در خوابگاه‌هاي دانشجويي سكونت نداشتــه‌باشنــد و اجاره‌نامــه مورد تأييــد ارايه ‌نماينــد، فقط براي يك‌بار در هر مقطع تحصيلي پرداخت‌مي‌گردد.

به دانشجويان مقاطع كاردانــي، كارشناسي و دكتراي حرفه‌اي به شرط داشتن ميانگين معــدل حداقل 12 بعد از گذشت يك نيمسال از شروع تحصيل وديعه‌مسكن پرداخت‌مي‌گردد.

به دستياران تخصصي و Ph.D و كارشناسي‌ارشد ناپيوسته بلافاصله بعد از شروع تحصيل و با رعایت سنوات مجاز تحصیلی در ماده 19 ودیعه مسکن پرداخت می گردد.

وديعه‌مسكن براي دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي و دكترا در شهر تهران حداكثر 50/000/000 ريال و در شش شهر بزرگ(مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، اهواز و بندرعباس) حداكثر 40/000/000 ريال و در ساير شهرها حداكثر 30/000/000 ريال و براي دانشجويان مقاطع تكميلي(كارشناسي‌ارشدناپيوسته، دكتراي‌تخصصــي Ph.D و دستياران تخصصـــي) در شهــر تهران حداكثــر 75/000/000 ريال و در شش شهر بزرگ حداكثر 60/000/000 ريال و در ساير شهرها 45/000/000 ريال مي‌باشد.

تبصره 1- وجه مبلغ پرداختي نبايد بيش‌از مبلغ پيش‌پرداخت مندرج در اجاره‌نامه باشد.

تبصره 2- به دانشجوياني كه وجهي بابت پيش‌پرداخت اجاره‌بها پرداخت ننموده‌‌اند،‌ وديعه‌مسكن تعلق‌نمي‌‌‌‌‌گيرد.

- درصورتي كه زوجين دانشجو باشند،‌ به يك نفر از آنان وديعه‌مسكن تعلق‌مي‌گيرد.

به دانشجوياني كه جدا از همسر زندگي مي‌كنند، وديعه‌مسكن تعلق‌نمي‌گيـرد.

به دانشجويان ميهمان وديعه مسكن تعلق نمي‌گيرد.

دانشجوياني كه متاركه مي‌نمايند، ملزم به استرداد وديعه‌مسكن دريافتي مي‌باشند.

منزل اجاره‌اي مي‌بايست، در شهر محل تحصيل يا شهرهاي حاشيه‌اي محل تحصيل كه قابل تردد هستند، باشـد.

دانشجوياني كه وديعه‌مسكن دريافت نموده‌اند، چنانچه فارغ‌التحصيل شده و مدت اجاره آنان پايان يافته و منزل اجاره‌اي را تخليه مي‌نماينــد، بايد ميزان وديعـه‌ دريافتــي را به صورت يكجا با هماهنگی امور دانشجوئی محل تحصیل پرداخت نمایند.

تبصره1- برگشت وديعه‌مسكن به صندوق، شامل جانبازان فارغ‌التحصيل نيز مي‌شود.

تبصره2- دانشگاه‌ها مي‌بايست، درخصوص دانشجويان درحال فراغت از تحصيل نسبت به اخذ مبلغ وديعه‌مسكن پرداختي قبل از انجام تسويه‌حساب با دانشگاه و ارسال اصل رسيد بانكــي مربوط، با ذكر مشخصات كامل شناسنامه‌اي و تحصيلي به صندوق اقدام ‌نمايند.

- دانشجويان مقاطع ناپيوسته كه وديعه‌مسكن دريافت نموده‌اند، چنانچه متقاضي دريافت مدارك تحصيلي مقطع قبلي خود باشند، مكلفند وديعه‌مسكن دريافتي را به صورت يكجا به حساب صندوق واريزنمايند.

دانشگاه‌ مي‌بايست نسبت به در خواست تحويل تمديد اجاره‌ي گيرندگان وديعه‌مسكن اقدام‌نمايند.

ماده (38): براي پرداخت وديعه‌مسكن ارسال برگ درخواست واسکن صفحه اول اجاره نامه در منوی تعهد صفحه ضروری می باشد.