شنبه 5 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  شرح وظايف مسؤول اماكن ورزشي

1- هماهنگي با مديريت در خصوص ارائه خدمات به تيم و كلاسهاي تربيت بدني طبق برنامه تنظيمي.

2- مسؤول نظارت برحسن اجراي فعاليت هاي شركت خدماتي و تأسيساتي در اماكن فوق.

3- تأييد حسن انجام كار نفرات خدماتي و نظارت مستمر بر فعاليت آنان.

4- كنترل و نظارت بر مرخصي هاي ساعتي و روزانه كادرخدماتي .

5- درخواست وسايل مورد نياز سالنها -از قبيل (وسايل تاسيساتي ,روشنايي و )

6- هماهنگي با مربيان و مدرسان تربيت بدني و مسؤولين تيمهاي استفاده كننده از سالنها و ميادين ورزشي.

7- هماهنگي با مسئول اجرايي مسابقات ورزشي ومسؤول برنامه‌ريزي و نظارت بر فعاليتهاي ورزشي دانشجويان و كاركنان.

8- درخواست وسايل ورزشي براي سالن.

9- معرفي افراد استفاده كننده ازسالن جهت دريافت كارت ورزشي و بيمه ورزشي.

10- كنترل ونظارت برورود وخروج افراد استفاده كننده از سالن .

11- تاييد ماهانه كاركنان خدماتي هرسالن توسط مسئول سالن ازلحاظ حسن انجام كار جهت پرداخت

حقوق ماهانه وچگونگي دريافت اضافه كاري
.

12- اجراي كارهاي عمراني و تاسيساتي مكانهاي ورزشي

13- تنظيم برنامه سالنها و اماكن ورزشي

14- عقد قرارداد با شرکت‌ها و ادارات برای واگذار ی تایم‌های خالی سالن‌ها.

15- رسيدگي به وضعيت عمومي سالنهاي اماكن ورزشي.

16- تجهيز نمودن سالن‌های ورزشي به كيف پزشكي و جعبه کمک‌های اولیه.