شنبه 5 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  شرح وظایف مسئول آموزش و تحقیقات

1- برنامه ريزي واحدهاي درسي 1و2 تربيت بدني (برنامه هفتگي وبرنامه امتحانات )

 

2- معرفي مدرسين مجرب حق التدريس جهت كلاسهابه مديريت.

3- نظارت مستمر برنحوه فعاليت مربيان حق التدريس وارزشيابي فعاليت كلاسي آنان.

4- درخواست وسايل ورزشي موردنياز جهت كلاسهاي واحد 1و2 .

5- درخواست واحدهاي صمعي وبصري جهت استفاده مربيان ودانشجويان .

6- عقد قراردادبامدرسين واحدهاي تربيت بدني 1و2 .

7- مسئول ثبت نام واحدهاي 1و2 تربيت بدني .

8- ارتباط با دانشكده ها درخصوص ارائه واحدهاي تربيت بدني.

9- مسئول هماهنگي دروس باآموزش كل دانشگاه .

10- بررسي نيازمنديهاي آموزشي.

11- تهيه مواد پژوهشي و تحقيق در خصوص تربيت بدني و ورزش.

12- استفاده از ظرفيت همكاران براي شركت در فعاليت‌هاي مختلف پژوهشي و تحقيق حوزه مديريت تربيت بدني و معاونت دانشجويي و فرهنگي.

13- همكاري با مجامع علمي در خصوص روند بهبود فعاليت‌هاي تحقيق در مديريت تربيت بدني.

14- شركت در همايش‌هاي علمي و تحقيقي.