شنبه 5 خرداد 1397 -
  كلاسهاي فوق برنامه ورزشي كاركنان و اساتيد برادر

 

برنامه هفتگي ورزش كاركنان و اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تبريز

سالن شماره    :  4

ساعت

ابام هفته

15/8 - 7

10- 8

12 - 10

14 - 12

16 - 14

19 - 17

20 - 18

شنبه

 

 

 

 

 

 

ایروبیک و آمادگی جسمانی (خواهران)

بدنسازی برادران

بدنسازی برادران

يكشنبه

 

ورزش صبحگاهی خواهران

 

 

 

بدنسازی خواهران

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

ایروبیک و آمادگی جسمانی (خواهران)

بدنسازی برادران

بدنسازی برادران

سه‌شنبه

 

ورزش صبحگاهی خواهران

 

 

 

بدنسازی خواهران

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

ایروبیک و آمادگی جسمانی (خواهران)

بدنسازی برادران

بدنسازی برادران

پنجشنبه

 

ورزش صبحگاهی خواهران

 

 

 

بدنسازی خواهران

 

 

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگي ورزش كاركنان و اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تبريز

سالن شماره    :  2

ساعت

ابام هفته

8 - 6

10- 8

12 - 10

14 - 12

16 - 14

18 - 16

20 - 18

شنبه

 

بازی فوتسال برادران

 

 

 

تنیس روی میز خواهران

بدمینتون خواهران

تنیس روی میز خواهران

 

والیبال برادران

يكشنبه

 

بازی فوتسال برادران

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

بازی فوتسال برادران

 

 

 

تنیس روی میز خواهران

بدمینتون خواهران

تنیس روی میز خواهران

 

والیبال برادران

سه‌شنبه

 

بازی فوتسال برادران

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

بازی فوتسال برادران

 

 

 

تنیس روی میز خواهران

بدمینتون خواهران

تنیس روی میز خواهران

 

والیبال برادران

پنجشنبه

 

بازی فوتسال برادران

 

 

 

 

 

 

جمعه

بازی فوتسال برادران

فوتسال واحدهای تابعه

فوتسال واحدهای تابعه

فوتسال واحدهای تابعه

فوتسال واحدهای تابعه

فوتسال واحدهای تابعه

فوتسال واحدهای تابعه

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگي ورزش كاركنان و اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تبريز

سالن شماره    :  1

ساعت

ابام هفته

8 - 6

10- 8

12 - 10

14 - 12

16 - 14

18 - 16

20 - 18

شنبه

 

بازی فوتسال همکاران

 

 

 

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

يكشنبه

 

ورزش صبحگاهی برادران

 

 

 

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

دوشنبه

 

بازی فوتسال همکاران

 

 

 

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

سه‌شنبه

 

ورزش صبحگاهی برادران

 

 

 

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

چهارشنبه

 

بازی فوتسال همکاران

 

 

 

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

پنجشنبه

 

ورزش صبحگاهی برادران

 

 

 

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

جمعه

 

آموزش فوتسال فرزندان

آموزش فوتسال فرزندان

آموزش فوتسال فرزندان

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

تایم های اختصاصی فوتسال واحدهای تابعه

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگي ورزش كاركنان و اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تبريز

سالن شماره    : سالن تیر اندازی و سالن استاد شهریار

ساعت

ابام هفته

8 - 6

10- 8

12 - 10

14 - 12

16 - 14

18 - 16

19 - 17

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

آموزش تیر اندازی برادران

بدمینتون (سالن شهریار)

برادران

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

آموزش وتمرین تیر اندازی خواهران

 

سه‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

بدمینتون (سالن شهریار)

برادران

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

آموزش وتمرین تیر اندازی خواهران

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

آموزش وتمرین تیر اندازی برادران

بدمینتون (سالن شهریار)

برادران

جمعه