سه شنبه 30 مرداد 1397 - 09 ذو الحجة 1439
 منوی اصلی
 
  مراحل انجام تسویه حساب
  

مراحل انجام تسویه حساب خوابگاه:

تسویه حساب موقت مجردی: 1- دریافت برگ تسویه از مسئول خوابگاه 2- تحویل اتاق یا واحد به مسئول خوابگاه 2- مراجعه وارائه برگ تسویه حساب خوابگاه به اداره امور خوابگاهها

تسویه حساب دائم مجردی: 1-دریافت برگ تسویه از مسئول خوابگاه 2- تحویل اتاق یا واحد به مسئول خوابگاه 2- مراجعه وارائه برگ تسویه حساب خوابگاه به اداره امور خوابگاهها3 -صدور چک لیست وضعیت بدهی خوابگاه توسط اداره امور خوابگاهها

 

تسویه حساب متاهلی: 1-دریافت برگ تسویه از مسئول خوابگاه 2- تحویل واحد به مسئول خوابگاه 2- مراجعه وارائه برگ تسویه حساب خوابگاه به اداره امور خوابگاهها3 -صدور چک لیست وضعیت بدهی خوابگاه توسط اداره امور خوابگاهها 4- ارائه فیشهای واریزی بدهی خوابگاه به اداره امور خوابگاهها 5- دریافت برگ خروج اسباب و اثاثیه دانشجواز اداره امور خوابگاها

جابجایی داخل خوابگاه: 1- تحویل در خواست جابجایی به اداره امور خوابگاهها 2- بررسی درخواست جابجایی توسط اداره امورخوابگاه 3- معرفی به خوابگاه 4- هماهنگی با مسئول خوابگاه وانجام جابجایی