سه شنبه 30 مرداد 1397 - 09 ذو الحجة 1439
 منوی اصلی
 
  معرفی اداره امور تغذیه
 

معرفی اداره امورتغذیه :

 اداره امور تغذيه با بهره گيري از 3 نفر کارشناس تغذيه و يك نفر کارشناس بهداشت محيط(بصورت مامورازمرکزبهداشت تبریز) وظيفه اصلی خود را که عبارت از ارائه ناهاروشام به دانشجويان می باشد عهده دار است در اين راستا کارشناسان مربوط مواداوليه ورودی رااز لحاظ معيارهای بهداشتی کنترل نموده و بر کليه مراحل تهيه و آماده سازی و پخت و توزيع غذا نظارت دارند لذا آنچه حائز اهميت است اینکه کارشناسان ازهيچ کوششی در دستيابی دانشجویان به غذای سالم دریغ نمی کنند بطوريکه در سالهای گذشته در مواقع بروز بيماریهایی نظیروبا،آنفلوآنزای مرغي و ساير بيماريهای واگيردار در فصول مختلف در ساير استانها هيچ موردی از بيماريهای واگير منتقله توسط آب و غذا در بين دانشجويان مشاهده نشده است.

شرح وظایف کارشناسان بهداشت و تغذیه:

1. رسیدگی به بهداشت موادغذایی ومشارکت درارائه خط مشی های لازم درزمینه تغذیه دانشجویان وخدمات غذایی

2. ارائه آموزش های لازم به کارکنان وکادر خدماتی شاغل درسلف سرویسها،به منظورآشنایی بااصول صحیح تغذیه دانشجویان

3.تهیه کارت تندرستی وسلامت کارکنان شاغل

4. پیشنهادوانجام آزمایشات لازم ازمواد غذایی خام وپخته

5. ارائه نظرات مشورتی درزمینه امورتغذیه به واحد های اجرایی ذیربط درتامین تغذیه دانشجویان

6. انجام نظرسنجی غذایی ازدانشجویان به منظور پیش بینی درتنظیم برنامه های غذایی دانشجویان

7. ارائه گزارش وراهکارهای مناسب درجهت حل مشکلات تغذیه ای دانشجویان

8. انجام بازدیدهای مستمروغیرقابل پیش بینی ازسلف سرویسهاومراکزتوزیع غذای دانشجویان درخوابگاهها

9. رسیدگی به امورپخت وپزوتوزیع نان مصرفی دانشجویان

10. انجام مشاوره های تغذیه ای وارائه رژیم های درمانی وبرنامه غذایی برای گروههای مختلف دانشجویان

11. اقدامات ضروری درجهت پیشگیری ازبیماریهای ناشی ازکمبودیاافزایش بی رویه موادغذایی وبهبود وضع تغذیه دانشجویان با هدف ارتقاء کیفی وبهداشتی تغذیه

12. انجام اقدامات مربوط به تهیه،نگهداری،پخت وتوزیع غذابراساس اصول بهداشتی ورژیم های غذایی بادرنظرگرفتن شرایط تغذیه دانشجویان وضوابط ابلاغی ازمراجع ذیربط

اهم فعاليتهاي اداره امور تغذيه :

13. الف ) ارائه غذاي گرم :

14. ارائه ناهار و شام دانشجويي

15. ارائه ناهار وشام به مراکز آموزشی طرف قرارداد

16. ارائه ناهار به كارمندان

17. ارائه ناهار و شام به مراسم ، ميهمانيها ، اردوها و المپيادهاي ورزشي

18. ب)ارائه یارانه نقدی معوض شام

19. اداره امور تغذيه به آندسته از دانشجويان متاهل ساکن خوابگاه شهید عزیززاده(مرد) كه به استفاده از غذاي گرم تمايل ندارند اقدام به تحويــــل یارانه نقدی مي نمايد. دانشجويان متاهل مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و تشكيل پرونده در مورد دريافـــت یارانه به جاي شام به اداره امور تغذيه مراجعه نمايند.

 20. ج)ارائه جیره خام

 21. همه ساله براي كليه دانشجويان در نيمسال اول و دوم اداره امور تغذيه اقدام به توزيع سهميه قندوروغن مينمايد كه از طريق اطلاعيه هاي نصب شده در تابـــلواعلانات در غذاخوريهاوخوابگاههازمان و نحوه توزيع آن به اطلاع دانشجويان عزيز مي رسد.

 2-فعاليتهاي اداري :

 صدوركارت تغذيه

 مکاتبات اداری

 تنظیم قراردادهای تغذیه

 تنظیم درخواست خرید کالا

 تهیه وتنظیم آمارواطلاعات هفتگی رزروغذایی دانشجویان خوابگاهی وغیرخوابگاهی

 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

 تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل

 تهیه وتنظیم برنامه غذایی هفتگی،ماهانه وفصلی دانشجویان

 اقدام لازم درخصوص انتخاب،سفارش،تحویل ونگهداری مواد غذایی خام

 تدوین برنامه های مربوط به هماهنگ سازی امورتغذیه به منظورجلوگیری ازکمبودهاونارسایی های موجود

 انجام امورمربوط به فروش ژتون غذایی دانشجویان

 ارتقاءسیستم اتوماسیون تغذیه دانشجویان

 اقدامات لازم درجهت جذب اقلام سهمیه ای ویارانه ای ازمراجع ذیربط

3-فعالیتهای پژوهشی وتحقیقاتی:

 1 )مطالعه و ارزشيابي غذاها و خوراكيها

2) مطالعه و جمع آوري اطلاعات  در مورد وضع تغذيه دانشجويان.

3)  مطالعه و تدوين برنامه هاي مربوط به هماهنگ ساختن امور تغذيه به منظور جلوگيري از كمبودها و ساير اختلالات ناشي از سوء تغذيه.

4) اهتمام در جهت كسب آخرين اطلاعات و مهارتهاي شغلي در زمينه تغذيه.

5) برنامه ريزي و اقدامات ضروري در جهت پيشگيري از بيماريهاي ناشي از كمبود يا افزايش مصرف بي رويه مواد غذايي و بهبود وضع تغذيه با هدف ارتقاء كيفي و بهداشتي تغذيه تا بالاترين حد مطلوب .

6) برنامه ريزي و نظارت بر پژوهشهايي كه به منظور شناسايي عادات غذايي ، مشكلات غذايي و تغذيه اي ، شيوع وپراكندگي سوء تغذيه ، انواع و علل آن در جمعيت تحت پوشش صورت ميگيرد.

7) ارائه خط مشي در زمينه تغذيه و خدمات غذايي

1. تهيه و تنظيم برنامه هاي غذايي هفتگي،‌ماهانه و فصلي دانشجويان.

2. اقدامات لازم در خصوص انتخاب، سفارش، تحويل و نگهداري مواد غذايي خام.

3. انجام اقدامات مربوط به تهيه ،‌نگهداري،پخت، توزيع غذا بر اساس اصول بهداشتي و رژيم هاي غذايي با در نظر گرفتن شرايط تغذيه دانشجويان و ضوابط ابلاغي از مراجع ذيربط.

4. رسيدگي به بهداشت مواد غذايي و مشاركت در ارائه خط مشي هاي لازم در زمينه تغذيه دانشجويان و خدمات غذايي.

5. تدوين برنامه هاي مربوط به هماهنگ سازي امور تغذيه به منظور جلوگيري از كمبودها و نارسايي هاي موجود.

6. ارائه آموزش هاي لازم به كاركنان و كادر خدماتي شاغل در سلف سرويس ها، به منظور آشنايي با اصول صحيح تغذيه دانشجويان و تهيه كارت تندرستي و سلامت كاركنان شاغل.

7. پيشنهاد و انجام آزمايشات لازم از مواد غذايي خام و پخته.

8. ارائه نظرات مشورتي در زمينه امور تغذيه به واحدهاي اجرايي ذيربط در تامين تغديه دانشجويان.

9. انجام نظرسنجي غذايي از دانشجويان به منظور پيش بيني در تنظيم برنامه هاي غذايي دانشجويان.

10. تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات هفتگي رزرو غذايي دانشجويان بومي و غير بومي.

11. ارائه گزارش و راهكارهاي مناسب در جهت حل مشكلات تغذيه اي دانشجويان.

12. انجام بازديدهاي مستمر و غير قابل پيش بيني از سلف سرويس ها و مراكز توزيع غذاي دانشجويان در خوابگاهها.

13. انجام امور مربوط به فروش ژتون غذايي دانشجويان.

14. رسيدگي به امور پخت و پز و توزيع نان مصرفي دانشجويان.

15. ارتقاء سيستم هاي اتوماسيون تغذيه دانشجويان.

16. انجام مشاوره هاي تغذيه اي و ارائه رژيم هاي درماني و برنامه غذايي براي گروههاي مختلف دانشجويان.

17. اهتمام در جهت كسب آخرين اطلاعات و مهارت هاي شغلي در زمينه تغذيه دانشجويان.

18. مطالعه و ارزشيابي غذاها و خوراكي ها و آشاميدني ها.

19. مشاركت در تحقيقات علمي به منظور شناسايي عادات غذايي، مشكلات غذايي، شيوع و پراكندگي سوء تغذيه دانشجويان.

20. اقدامات ضروري در جهت پيشگيري از بيماريهاي ناشي از كمبود يا افزايش بي رويه مواد غذايي و بهبود وضع تغذيه دانشجويان با هدف ارتقاء كيفي و بهداشتي تغذيه.

21. اقدامات لازم در جهت جذب اقلام سهميه اي و يارانه اي از مراجع ذيربط.

آدرس اداره امور تغذيه :

 اداره امور تغذيه در طبقه دوم ساختمان مركزي شماره 2 دانشگاه علوم پزشكي تبريزقرار دارد.