دوشنبه 11 فروردين 1399 - 05 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز

لینکهای دایره ای

محتوا/ لینکهای دایره ای

                           
      لینکهای دایره ای 5894631536758568
چهارشنبه 23 خرداد 1397
دسترسی های سریع

محتوا/ دسترسی های سریع

                           
      دسترسی های سریع
چهارشنبه 23 خرداد 1397
کمیته اسکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صفحات/ کمیته اسکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      کمیته اسکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سه شنبه 7 تير 1390
برنامه مشاوره خوابگاهها

صفحات/ برنامه مشاوره خوابگاهها

                           
      برنامه مشاوره خوابگاهها
سه شنبه 7 تير 1390
برنامه مشاوره دانشکده ها

صفحات/ برنامه مشاوره دانشکده ها

                           
      برنامه مشاوره دانشکده ها
سه شنبه 7 تير 1390
دستورالعمل نحوه تشكيل كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان

صفحات/ دستورالعمل نحوه تشكيل كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان

                           
      دستورالعمل نحوه تشكيل كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان
سه شنبه 7 تير 1390
معرفی مدیریت فرهنگی

صفحات/ معرفی مدیریت فرهنگی

                           
      معرفی مدیریت فرهنگی
سه شنبه 7 تير 1390
مراحل انجام تسویه حساب

صفحات/ مراحل انجام تسویه حساب

                           
      مراحل انجام تسویه حساب
سه شنبه 7 تير 1390
معرفی اداره امور خوابگاهها

صفحات/ معرفی اداره امور خوابگاهها

                           
      معرفی اداره امور خوابگاهها
سه شنبه 7 تير 1390
معرفی معاونت دانشجویی

صفحات/ معرفی معاونت دانشجویی

                           
      معرفی معاونت دانشجویی
سه شنبه 7 تير 1390